اخبار تازه

کد خبر ۱۲۳۶۴۵ انتشار : ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۶

فاجعه ی بابل و یک نکته درباب صلاحیت ها


راه شلمچه- دکتر امیرابراهیم رسولی کارشناس ارشد سیاسی: فارغ از جنبه گرایش سیاسی اصلاح طلبی برخی اعضای شورای شهر بابل (حاصل پروژه ی "تکرار میکنم "،) درفاجعه اخلاقی آنان ،جنبه سازوکارتایید صلاحیت های اعضای شورای شهر محل تامل است.


گرچه ممکن است درتاییدصلاحیت های افراد در شورای نگهبان هم اتفاقاتی رخ دهد اماعمق فساد اخلاقی به وجود آمده نشان میدهد سازوکار تایید صلاحیت درکاندیداهای شورا دچار نقصان است وباید درباب آن تجدیدنظر صورت گیرد.
چندی پیش نیز جمعی اعضای شوراهای شهراستان تهران دچارفسادمالی ودستگیرشدند.

وزارت کشور وشورایی شامل برخی نمایندگان مجلس در تایید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر دخیلند،حال ضمن پاسخگویی میبایست درباب تجدیدنظر دراین مسیر اقدامی عاجل صورت گیرد.


اتفاقات سخیف و تحقیرآمیز به وجودآمده آبروی نظام را نشانه رفت وخسران این فاجعه راحت نخواهدبودلذا از نمایندگان مجلس فارغ ازگرایش آنان انتظارمیرود ضمن اصلاح قانون این مشکل راحل کنند.

وسخن پایانی با کسانیست که درشعارهای عوام فریبانه باعث انتخاب کسانی میشوند که جز افتضاح حاصل دیگری ندارندامابازهم به شورای نگهبان،روند تاییدصلاحیت ها ونظارت ها حمله میکنند...
آقایان منتقد اکنون هنگام پاسخگویی ست.

اخبار مرتبط :