راهی که کج رفته ایم:

ورزشی ها در انتخابات شورای شهر شرکت نکنند!

بدنبال آسیب پذیریهای زیادی از قهرمانان جهان و المپیک و آسیا و کشور در شوراهای شهرها و کشور که موجب دستگیریها و محکومیت ها و محرومیت های سنگین و بدنامی جامعه ورزشی را ارمغان آورد.

به گزارش راه شلمچه، بدنبال آسیب پذیریهای زیادی از قهرمانان جهان و المپیک و آسیا و کشور در شوراهای شهرها و کشور که موجب دستگیریها و محکومیت ها و محرومیت های سنگین و بدنامی جامعه ورزشی را ارمغان آورد.شایسته است ورزشی ها جهت تامین حرمت و حفاظت از جایگاه ورزش جوانمردی و پهلوانی و پاکدستی و عدم آلوده شدن به فسادها حداقل در انتخابات آینده شوراهای شهرها شرکت نکنند تا بیش از این ها حرمت جامعه ورزشی نادیده گرفته نشود.


شعبان وفایی نژاد / کارشناس اجتماعی ورزشی

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار